เกษตรลำปาง ศึกษาดูงานแปลงข้าวตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปาง

เกษตรลำปาง ศึกษาดูงานแปลงข้าวตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปาง

สำเนาของ สำเนาของ White and Green Soap Skincare Facebook Post (70)

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวจิตติมา กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิดงาน การศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปาง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานแบบครบวงจรจังหวัดลำปาง กิจกรรมย่อยที่ 3 ศึกษาดูงานแปลงข้าวที่ประสบผลสำเร็จ

S__42958977 S__42958976 S__42958973 S__42958960

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการจัดศึกษาดูงานแปลงข้าวที่ประสบผลสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายผู้ผลิตข้าวสำหรับเป็นกลไกลเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดของเกษตรกรในระดับจังหวัด เป้าหมายผู้เข้าร่วมจำนวน 39 ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ เกษตรกรเครือข่ายข้าว และเกษตรกรผู้ผลิตข้าว พื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำปาง อำเภอวังแหนือ และอำเภอห้างฉัตร ณ แปลงใหญ่ข้าวอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

QR-Code-สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง-150x150#เกษตรลำปาง

#กรมส่งเสริมการเกษตร

สแกน QR Code เพื่อติดตามแฟนเพจของเรา

ลิงก์ข่าวนี้  https://www.facebook.com/doaelampang/posts/4509583532476758