คำขวัญประจำจังหวัดลำปาง
ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนามงามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
ผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศกลุ่มอารักขาพืชฝ่ายบริหารทั่วไป