คำขวัญประจำจังหวัดลำปาง........>>>ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก<<<
หน้าหลัก
ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมสำคัญ>>>
แผนงาน/โครงการปี 2557
โครงการ
โครงการ
โครงการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 

คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำ 2558  สาขาอาชีพทำสวน่ ประเมินผลงานการดำเนินกิจกรรมการ
เกษตร ของนายสายัณห์ ปานพินิจ เกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวน ปี 2557

อ่านเพิ่มเติม

22/1/2558

เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อ่านเพิ่มเติม
14/1/2558

คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำ 2558  สาขาอาชีพทำไร่ ประเมินผลงานการดำเนินกิจกรรมการ
เกษตร ของนางสังเวียน เนื่องชัย เกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ ปี 2557

อ่านเพิ่มเติม

9/1/2558

นายสมพร  เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง
้เพร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นำกระเช้าอวยพร และสวัสดีปีใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และปลัดจังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม
6/1/2558

นายสมพร  เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง
้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ DW
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2558
อ่านเพิ่มเติม
25/12/2557

นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ หองประชุมที่ว่าการ
อำเภอเสริมงาม
อ่านเพิ่มเติม
16/12/2557

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
ดีเดย์ การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชจอกหูหนูเขื่อนกิ่วลมเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ 87 พรรษา 5 ธันวาคม
2557
อ่านเพิ่มเติม
8/12/2557

นายสมพร เจียรประวัติ  เกษตรจังหวัดลำปาง นำข้าราชการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนาม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม
5/12/2557

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับอธิบดีกรมการข้าว ที่มาเป็นประธานพิธีปิด "โรงเรียนข้าวและชาวนาสบปราบจังหวัดลำปาง” อ่านเพิ่มเติม
4/12/2557
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา13.30 น. นายสมพร เจียรประวัติ
เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ชัยฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหา
สินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจรระดับจังหวัด
อ่านเพิ่มเติม
4/12/2557
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดลำปาง
ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง 2557
อ่านเพิ่มเติม
3/12/2557
ในวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม
2/12/2557
เกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมงานตลาดเกษตรกรและตลาดนัดสีเขียว
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
อ่านเพิ่มเติม
26/11/2557
เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร  ปีประมาณ 2558 ให้เกษตรอำเภอทุกอำเภอ
อ่านเพิ่มเติม
19/11/2557
การทำประชาคมระดมความคิดเห็น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ  อ่านเพิ่มเติม
18/11/2557
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นางสาวประวีณ์นุช สันพะเยาว์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มจัดการ การผลิตข้าว
ในพื้นที่ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ 
อ่านเพิ่มเติม
17/11/2557
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย
หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ เข้าร่วมพิธีวันพิธีแห่งฝนหลวง" 
อ่านเพิ่มเติม
14/11/2557
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดลำปาง ได้จัด Kickoff มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย(ไร่ละ1,000 บาท) ไม่เกิน 15ไร่/ ครัวเรือน ) พร้อมกัน 10 อำเภอ 11 สาขา เกษตรกรทั้งสิ้น 2,503 ราย เป็นเงิน 13,924,750 บาท  อ่านเพิ่มเติม
12/11/2557
เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมทีมงาน่วมงานการสัมมนานโยบายและ
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรปี 2558 ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ 2558 จ.แพร่
อ่านเพิ่มเติม
5/11/2557
เกษตรจังหวัดลำปาง ได้ประชุมเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามตัวชี้วัด งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 255 อ่านเพิ่มเติม
4/11/2557
ิ เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ และเกษตรอำเภอ
ทั้ง 13 อำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้
ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557
อ่านเพิ่มเติม
31/10/2557
นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง ประธานการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม (MM) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.อ่านเพิ่มเติม
31/10/2557
เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และทีมงาน ได้เข้าประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักจากจอกแหน อ่านเพิ่มเติม
30/10/2557
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557  นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ ได้ร่วมงานวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 47 ปี อ่านเพิ่มเติม
22/10/2557
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม
14/10/2557
จังหวัดลำปาง ได้ประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย (1,000 บาท/ไร่) โดยมีท่านฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน
อ่านเพิ่มเติม
13/10/2557
นายสมพร  เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนแนวทางการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 โดยมี
อ่านเพิ่มเติม
13/10/2557
นางสาวประวีณ์นุช  สันพะเยาว์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระดับจังหวัดลำปาง อ่านเพิ่มเติม
13/10/2557
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะนักเรียน
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ณ
อ่านเพิ่มเติม
25/09/2557
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จัดงานตลาดนัดความรู้ ภายใต้แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง ประจำปี 2557อ่านเพิ่มเติม
25/09/2557
เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
งานส่งเสริมการเกษตร ตามระบบ MRCF ประจำปี 2557
อ่านเพิ่มเติม
25/09/2557
นายสมพร เจียรประวัติ
เกษตรจังหวัดลำปาง