เกษตรลำปาง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

เกษตรลำปาง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

สำเนาของ สำเนาของ White and Green Soap Skincare Facebook Post (96)

                      วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมี นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ กล่าวต้อนรับ นายจำรัส เตชะสาย เกษตรอำเภอแม่ทะ กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมงานดังกล่าวในครั้งนี้
                      ภาพนิ่ง2 ภาพนิ่ง1
                ในการจัดงาน Field day มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสม เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับชนิดพืชและพื้นที่ บูรณาการความรู้จากหน่วยงานต่างๆร่วมให้บริการ โดยวันนี้มีกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4 สถานี ได้แก่
สถานีที่ 1 การผลิตข้าวคุณภาพ
สถานีที่ 2 การจัดการดินและปุ๋ย
สถานีที่ 3 การผลิตสารชีวภัณฑ์
สถานีที่ 4 สาธิตเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 30 ราย

QR-Code-สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง-150x150#เกษตรลำปาง

#กรมส่งเสริมการเกษตร

สแกน QR Code เพื่อติดตามแฟนเพจของเรา

ลิงก์ข่าวนี้  https://www.facebook.com/doaelampang/posts/4647129905388786