คำขวัญประจำจังหวัดลำปาง
ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนามงามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

ประวัติสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง


 image-office


ชื่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
ที่ตั้ง เลขที่ 73 หมู่ 6 บ้านทุ่งกู่ด้าย
โทร กิโลเมตร ที่ 6-7 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 ระยะทางห่างจากตัวเมืองลำปาง ถึงสำนักงานฯ ประมาณ 10 กิโลเมตร หรือใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 15 นาที
โทรศัพท์ 054-356677 , 054-829697 , 054-829698 , 054-829722 , 054-260316
โทรสาร 054-829795
E-mail lampang@doae.go.th / lampang_agri@hotmail.com
Website www.lampang.doae.go.th


 ประวัติสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2511  โดยใช้อาคารส่วนหนึ่งของศาลากลางจังหวัดลำปาง เป็นที่ทำการ
โดยมีนายชม   วัชรจักร   ดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัดลำปาง คนแรก  ต่อมา พ.ศ. 2523  กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโบยายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ
และสำนักงานเกษตรอำเภอ  สร้างอาคารสำนักงานเพื่อสะดวกในการให้บริการแก่เกษตรกร  และได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการก่อสร้างอาคาร
พ.ศ. 2523  ซึ่งในขณะนั้น นายสิงห์ทอง  บุญโยม  ดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัดลำปาง  ได้ติดต่อขอสร้างอาคารบนที่ราชพัสดุ เลขที่ 1143  เป็นอาคาร
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง  ปัจจุบันสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ เลขที่ 73  หมู่  6  บ้านทุ่งกู่ด้าย  ก.ม. ที่ 6 – 7 ถนนลำปาง – เชียงใหม่
ตำบลปงแสนทอง   อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  โดยมีนายธีระพงศ์  ฤทธิโชติ ดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัดลำปางคนปัจจุบัน
และมีรายนามผู้ดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัดลำปาง ตั้งแต่ปี 2511-ปัจจุบัน ดังนี้


รายนามผู้ดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัดลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 – ปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับที่ชื่อ นามสกุลปี พ.ศ.

1 นายชม    วัชรจักร 2511 – 2515
2 นายสุพร    การุณพักตร์ 2515 – 2522
3 นายสิงห์ทอง    บุญโยม 2522 – 2528
4 นายสุพร    การุณพักตร์ 2528 – 2533
5 นายประยงค์    จึงอยู่สุข 2533 – 2535
6 นายสมศักดิ์    จิตตวิสุทธิ์ 2535 – 2542
7 นายสถาพร   ไชยพันธ์ 2542 – 2544
8 นายสุรพจน์   นิมานนท์ 2544 – 2549
9 นายวินัย   เหล่าเทิดพงษ์ 2549 – 2549
10 นายพรชัย   บุญแฝง 2549 – 2551
11 นายอภิชาติ   กาญจนโอกาส 2551
12 นายวินัย   เหล่าเทิดพงษ์ 2551 – 2553
13 นายเสกสรรค์   สุวรรณมาโจ 2553 – 2555
14 นายชาตรี   บุญนาค 2556 – 2556
15 นายสมพร   เจียรประวัติ 2556 – 2559
16 นายสุรพล ทองเที่ยง 2559 – 2560
17 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล 2560 – 2561
18 นายอนุชา  ยาอีด 7 ธ.ค. 2561 – 17 ม.ค. 2562
19 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล 23 ม.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563
20 นายสมมารถ สยมภาค 17 ธ.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564
21 นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ 13 ธ.ค. 2564 – ปัจจุบัน