คำขวัญประจำจังหวัดลำปาง
ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนามงามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

เบอร์โทรติดต่อ/ประสานงานเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

 

 ลำดับที่

      ชื่อ นามสกุล         ตำแหน่ง

เบอร์โทรติดต่อ

1

นายธีระพงศ์   ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง

 093.1354499

2

นางสุนาน เกษมพิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 087-1817947

3

นายสมศิลป์ ลาวพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 087-6602993

4

นางสาวจิตติมา  กาบเย็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 081-3868677

5

 นางสาวสุบิน  แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

094-6424149

6

นางกีรติกร
 พรรณกมลกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 088-5471922

7

นางสาวจีรายุ ไวสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 094-4822961

8

 นายพงศธร ตาเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 096-5156590

9

นางปัณฑิกา  ยะหัวฝาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 092-3233558

10

ว่าที่ ร.ต.หญิง วรมนต์  แสงเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 094-6435959

11

นางสาวนลิน   เวียงนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

084-8946690 

12

นางขวัญเรือน เตชะสาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 084-8306899

13

นางสาวสวิชญา   สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 095-4298962

14

นายพิเชษธ รักชาติโชติกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

087-5956599

15

นางสาวสุมิตรา บุญเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 087-9760131

16

นางสาวรุจิรา หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

087-1928883

17

นายดนัย   ใจจะดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  082-1966068

18

นางสาว​เพชรดา เพ็งตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

095-2579527

19

นายชำนาญ เมืองลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 084-4886393

20

นางสาววัชราภรณ์  มะโนคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

089-1921105

21

นางเรณู   โรมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 081-3870684

22

นางสาวสิรีธร   ศิริวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

-

23

นางแน่งน้อย แก้วมาลัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

081-8812919

24

นางสุปรียา พิอุทัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

090-6748838

25

นางสาวมัลลิกา บุญภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

081-5306541

26

นางสาวนันท์นภัส วงค์ภักดีสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

088-4009667

27

นางสาวสาลินี ณ ลำปาง เจ้าพนักงานธุรการ

081-9524872